Informácie podľa § 5 TMG:
HGV Parts s.r.o.
Letistna 5662, Dunajská Streda SK 929 01 Slovensko.
Tel: +421 (911) 286 337 E-mail: info@tdpf-filter.com

Vedúci pracovníci s výhradným právom zastupovania:

Hosting: Google Ireland Limited (Registration number: 368047/VAT number: IE6388047V), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4. Ireland.

Spoločnosť HGV Parts s.r.o. (ďalej len “HGV”) prevádzkuje každú webovú stránku (ďalej len “stránka”), ktorá odkazuje na tieto podmienky používania, aby poskytla online prístup k informáciám o spoločnosti HGV a službách a príležitostiach, ktoré poskytujeme.

Prístupom na stránky a ich používaním vyjadrujete súhlas s týmito Podmienkami používania.

Spoločnosť HGV si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť tieto Podmienky používania bez toho, aby vás na to vopred upozornila. Vaše používanie stránky po akejkoľvek takejto úprave predstavuje váš súhlas s dodržiavaním a viazanosťou týmito Podmienkami používania v upravenom znení. Dátum poslednej úpravy týchto Podmienok používania je uvedený nižšie.

1. Povolené používanie stránky

Stránku a informácie, texty, obrázky a/alebo iné diela, ktoré vidíte, počujete alebo inak zažijete na Stránke (jednotlivo alebo spoločne “Obsah”), môžete používať výlučne na svoje nekomerčné, osobné účely a/alebo na oboznámenie sa s produktmi a službami HGV, a to výlučne v súlade s týmito Podmienkami používania.

2. Zakázané používanie Stránok

Prístupom na Stránku súhlasíte s tým, že nebudete:

 • nebudete používať stránku v rozpore s týmito Podmienkami používania;
 • Kopírovať, upravovať, vytvárať odvodené dielo, spätne analyzovať alebo spätne zostavovať Stránku, ani sa inak pokúšať odhaliť akýkoľvek zdrojový kód, ani to neumožníte žiadnej tretej strane;
 • predávať, postupovať, udeľovať sublicencie, distribuovať, komerčne využívať, udeľovať záložné právo alebo inak prevádzať akékoľvek právo na Obsah alebo Službu alebo ich akýmkoľvek spôsobom sprístupňovať tretej strane;
 • používať alebo spúšťať akýkoľvek automatizovaný systém, vrátane, ale bez obmedzenia, “robotov”, “pavúkov” alebo “offline čítačiek”, ktorý pristupuje na stránku spôsobom, ktorý v danom časovom období odošle na servery HGV viac správ s požiadavkami, ako môže človek v rovnakom období primerane vytvoriť pomocou bežného on-line webového prehliadača;
 • používať stránku spôsobom, ktorý poškodzuje, znemožňuje, nadmerne zaťažuje alebo zhoršuje akúkoľvek webovú stránku HGV alebo zasahuje do používania a využívania stránky akoukoľvek inou stranou;
 • zrkadliť alebo rámovať Webovú lokalitu alebo jej časť na akejkoľvek inej webovej lokalite alebo webovej stránke.
 • Pokúšať sa získať neoprávnený prístup na stránku;
 • pristupovať na Stránku iným spôsobom ako prostredníctvom rozhrania, ktoré poskytuje HGV na prístup na Stránku;
 • používať Stránku na akýkoľvek účel alebo akýmkoľvek spôsobom, ktorý je nezákonný alebo zakázaný touto Zmluvou.

Akékoľvek neoprávnené používanie akéhokoľvek obsahu alebo stránky môže byť v rozpore s patentovými zákonmi, zákonmi o autorských právach, zákonmi o ochranných známkach a inými zákonmi.

3. Autorské práva a ochranné známky

Stránka je založená na vlastnej technológii HGV a obsahuje obsah. Stránka je chránená príslušnými zákonmi o duševnom vlastníctve a inými zákonmi vrátane zákonov o ochranných známkach a autorských právach. Stránka, vrátane všetkých práv duševného vlastníctva na Stránke, patrí a je majetkom spoločnosti HGV alebo jej poskytovateľov licencie (ak existujú). HGV vlastní a ponecháva si všetky autorské práva na Obsah. S výnimkou prípadov výslovne povolených na Stránke, pokiaľ ide o určitý Obsah, sa Obsah nesmie žiadnym spôsobom kopírovať, reprodukovať, upravovať, publikovať, nahrávať, zverejňovať, prenášať, predvádzať alebo distribuovať a súhlasíte s tým, že nebudete obsah alebo Stránku ako celok alebo jeho časť žiadnym spôsobom upravovať, prenajímať, vypožičiavať, požičiavať, predávať, distribuovať, prenášať, vysielať alebo vytvárať odvodené diela na základe obsahu alebo Stránky. dpf-filter.com, logá a iné značky, ktoré HGV z času na čas používa, sú ochranné známky a vlastníctvom HGV. Vzhľad, usporiadanie, farebná schéma a dizajn stránky dpf-filter.com sú chráneným obchodným označením. Spoločnosť HGV môže použiť a zapracovať do stránky alebo služby HGV akékoľvek návrhy alebo inú spätnú väzbu, ktorú jej poskytnete, bez platby alebo podmienok.

4. Informácie a materiály, ktoré zverejníte alebo poskytnete

Vyhlasujete, že máte všetky práva, vlastnícke práva a záujmy k materiálom, ktoré zverejníte na stránke alebo poskytnete HGV (“materiály”), vrátane, ale nie výlučne, akéhokoľvek súhlasu, oprávnenia, uvoľnenia, povolenia alebo licencie od akejkoľvek tretej strany (ako napríklad, ale nie výlučne, akékoľvek uvoľnenie týkajúce sa práv na súkromie alebo publicitu), ktoré sú potrebné na to, aby ste mohli materiály poskytnúť, zverejniť, nahrať, vložiť alebo odoslať, a že zverejnenie takýchto Materiálov neporušuje ani nepredstavuje porušenie akéhokoľvek patentu, autorských práv, ochrannej známky, obchodného tajomstva, práva na súkromie, práva na publicitu, morálnych práv alebo iného práva duševného vlastníctva uznaného akoukoľvek platnou jurisdikciou akejkoľvek osoby alebo subjektu, ani inak nepredstavuje porušenie akejkoľvek dohody s inou osobou alebo subjektom. Ďalej vyhlasujete a zaručujete, že ste tým, za koho sa vydávate, že ste neposkytli fiktívne, nepravdivé alebo nepresné informácie o sebe a že všetky informácie obsiahnuté v uverejnených materiáloch sú pravdivé a sú vaším vlastným dielom alebo dielom, ktoré ste oprávnení poskytnúť, a že uverejnené materiály neobsahujú žiadne vyhrážky, obťažovanie, ohováranie, nepravdivé, hanlivé, urážlivé, obscénne alebo pornografické materiály, ani iné materiály, ktoré by porušovali akýkoľvek iný platný zákon alebo predpis. Súhlasíte s tým, že nebudete vedome a s úmyslom podviesť poskytovať podstatné a zavádzajúce informácie. Vyhlasujete a zaručujete, že vami poskytnuté materiály neporušujú tieto Podmienky používania.

5. Odkazy na webové stránky tretích strán

Odkazy na Webových stránkach tretích strán alebo informácie sa poskytujú výlučne pre vaše pohodlie. Ak tieto odkazy použijete, opustíte Stránku. Takéto odkazy nepredstavujú ani neznamenajú podporu, sponzorstvo alebo odporúčanie tretej strany, webovej stránky tretej strany alebo informácií na nej uvedených zo strany HGV. Spoločnosť HGV nezodpovedá za dostupnosť takýchto webových stránok. HGV nezodpovedá za takéto webové stránky ani za ich obsah. Ak použijete odkazy na webové stránky pridružených spoločností alebo poskytovateľov služieb HGV, opustíte stránku a budete podliehať podmienkam používania a zásadám ochrany osobných údajov platným pre tieto webové stránky.

6. Sťahovanie súborov

Spoločnosť HGV nemôže zaručiť a nezaručuje, že súbory, ktoré sú k dispozícii na stiahnutie prostredníctvom Stránok, nebudú napadnuté softvérovými vírusmi alebo iným škodlivým počítačovým kódom, súbormi alebo programami.

7. Odmietnutie zodpovednosti; obmedzenie zodpovednosti

SPOLOČNOSŤ HGV A JEJ POSKYTOVATELIA SLUŽIEB, POSKYTOVATELIA LICENCIÍ A DODÁVATELIA NEROBIA ŽIADNE VYHLÁSENIA O VHODNOSTI, SPOĽAHLIVOSTI, DOSTUPNOSTI, VČASNOSTI, BEZPEČNOSTI ALEBO PRESNOSTI STRÁNKY ALEBO OBSAHU NA AKÝKOĽVEK ÚČEL. V MAXIMÁLNOM ROZSAHU POVOLENOM PLATNÝMI ZÁKONMI SÚ VŠETKY TAKÉTO INFORMÁCIE, SOFTVÉR, SLUŽBY A SÚVISIACA GRAFIKA POSKYTOVANÉ “TAK, AKO SÚ”, BEZ AKEJKOĽVEK ZÁRUKY ALEBO PODMIENKY. SPOLOČNOSŤ HGV A JEJ POSKYTOVATELIA SLUŽIEB, POSKYTOVATELIA LICENCIÍ A DODÁVATELIA SA TÝMTO ZRIEKAJÚ VŠETKÝCH ZÁRUK A PODMIENOK AKÉHOKOĽVEK DRUHU V SÚVISLOSTI SO STRÁNKOU A OBSAHOM VRÁTANE VŠETKÝCH PREDPOKLADANÝCH ZÁRUK ALEBO PODMIENOK PREDAJNOSTI, VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL, VLASTNÍCKEHO PRÁVA A NEPORUŠOVANIA PRÁV. ŽIADNE VYHLÁSENIE ALEBO INFORMÁCIE, ČI UŽ ÚSTNE ALEBO PÍSOMNÉ, ZÍSKANÉ OD SPOLOČNOSTI HGV AKÝMKOĽVEK SPÔSOBOM ALEBO SPÔSOBOM, NEZAKLADAJÚ ŽIADNU ZÁRUKU, KTORÁ NIE JE VÝSLOVNE A EXPLICITNE UVEDENÁ V TEJTO ZMLUVE. OBSAH MÔŽE OBSAHOVAŤ NEPRESNOSTI ALEBO TYPOGRAFICKÉ CHYBY.

V MAXIMÁLNOM ROZSAHU POVOLENOM PLATNÝMI PRÁVNYMI PREDPISMI SPOLOČNOSŤ HGV A JEJ POSKYTOVATELIA SLUŽIEB, POSKYTOVATELIA LICENCIÍ ALEBO DODÁVATELIA V ŽIADNOM PRÍPADE NENESÚ ZODPOVEDNOSŤ ZA AKÉKOĽVEK PRIAME, NEPRIAME, TRESTNÉ, NÁHODNÉ, OSOBITNÉ, NÁSLEDNÉ, EXEMPLÁRNE ALEBO INÉ DRUHY ŠKÔD, VRÁTANE, ALE BEZ OBMEDZENIA, ŠKÔD ZA POKRYTIE ALEBO STRATU POUŽÍVANIA, ÚDAJOV, PRÍJMOV ALEBO ZISKOV, KTORÉ VZNIKLI V DÔSLEDKU POUŽÍVANIA ALEBO VÝKONU TÝCHTO STRÁNOK ALEBO S NIMI AKOKOĽVEK SÚVISIA, S ONESKORENÍM ALEBO NEMOŽNOSŤOU POUŽÍVANIA STRÁNKY, ALEBO ZA AKÝKOĽVEK OBSAH, ALEBO INAK VYPLÝVAJÚCI Z POUŽÍVANIA STRÁNKY, ČI UŽ NA ZÁKLADE ZMLUVY, DELIKTU, NEDBANLIVOSTI, PRÍSNEJ ZODPOVEDNOSTI, ZLYHANIA AKÉHOKOĽVEK OBMEDZENÉHO PROSTRIEDKU NÁPRAVY, KTORÝ NEDOSIAHOL SVOJ ZÁKLADNÝ ÚČEL, ALEBO INAK, A TO AJ V PRÍPADE, ŽE SPOLOČNOSŤ HGV ALEBO KTORÝKOĽVEK Z DODÁVATEĽOV SPOLOČNOSTI HGV BOL UPOZORNENÝ NA MOŽNOSŤ VZNIKU ŠKÔD. KEĎŽE NIEKTORÉ ŠTÁTY/JURISDIKCIE NEUMOŽŇUJÚ VYLÚČENIE ALEBO OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI ZA NÁSLEDNÉ ALEBO NÁHODNÉ ŠKODY, VYŠŠIE UVEDENÉ OBMEDZENIE SA NA VÁS NEMUSÍ VZŤAHOVAŤ.

AK SA BEZ OHĽADU NA OSTATNÉ PODMIENKY TEJTO ZMLUVY ZISTÍ, ŽE SPOLOČNOSŤ HGV NESIE AKÚKOĽVEK ZODPOVEDNOSŤ VOČI VÁM ALEBO AKEJKOĽVEK TRETEJ STRANE ZA AKÚKOĽVEK STRATU, ŠKODU ALEBO POŠKODENIE, SÚHLASÍTE S TÝM, ŽE CELKOVÁ ZODPOVEDNOSŤ SPOLOČNOSTI HGV A JEJ VEDÚCICH PRACOVNÍKOV, RIADITEĽOV, MANAŽÉROV, ZAMESTNANCOV, PRIDRUŽENÝCH SPOLOČNOSTÍ, ZÁSTUPCOV, DODÁVATEĽOV, POSKYTOVATEĽOV SLUŽIEB, POSKYTOVATEĽOV LICENCIÍ ALEBO DODÁVATEĽOV JE VO VŠETKÝCH PRÍPADOCH OBMEDZENÁ NA STO DOLÁROV.

8. Odškodnenie

Chápete a súhlasíte s tým, že ste osobne zodpovední za svoje správanie na stránke. Súhlasíte s tým, že odškodníte, budete brániť a zbavíte zodpovednosti spoločnosť HGV, jej materské spoločnosti, dcérske spoločnosti, pridružené spoločnosti, spoločné podniky, obchodných partnerov, poskytovateľov licencií, zamestnancov, zástupcov a akýchkoľvek poskytovateľov informácií tretích strán za všetky nároky, straty, výdavky, škody a náklady (okrem iného vrátane priamych, náhodných, následných, exemplárnych a nepriamych škôd) a primeraných poplatkov za právne zastupovanie, ktoré vyplývajú z vášho používania, nesprávneho používania alebo neschopnosti používať stránku alebo obsah, alebo z akéhokoľvek porušenia týchto podmienok používania z vašej strany.

9. Ochrana osobných údajov

Vaše používanie stránky podlieha zásadám ochrany osobných údajov spoločnosti HGV, ktoré sú k dispozícii v pätičke našej stránky.

10. Všeobecné ustanovenia

 1. Úplná dohoda / žiadne zrieknutie sa práva. Tieto Podmienky používania predstavujú úplnú dohodu zmluvných strán v súvislosti s predmetom týchto Podmienok. Žiadne zrieknutie sa zo strany HGV akéhokoľvek porušenia alebo nesplnenia povinností podľa týchto podmienok sa nepovažuje za zrieknutie sa akéhokoľvek predchádzajúceho alebo nasledujúceho porušenia alebo nesplnenia povinností.
 2. Oprava chýb a nepresností. Obsah môže obsahovať typografické chyby alebo iné chyby či nepresnosti a nemusí byť úplný alebo aktuálny. Spoločnosť HGV si preto vyhradzuje právo opraviť akékoľvek chyby, nepresnosti alebo opomenutia a kedykoľvek zmeniť alebo aktualizovať Obsah bez predchádzajúceho upozornenia. HGV však nezaručuje, že akékoľvek chyby, nepresnosti alebo opomenutia budú opravené.
 3. Vymáhanie práva / voľba práva / voľba fóra. Ak súd príslušnej jurisdikcie určí, že ktorákoľvek časť týchto Podmienok používania je neplatná alebo nevymáhateľná, nebude to mať vplyv na žiadne iné ustanovenie týchto Podmienok používania, ktoré zostanú v plnej platnosti a účinnosti. Všetky spory týkajúce sa týchto Podmienok používania, Zásad ochrany osobných údajov spoločnosti HGV, vášho používania Stránky, akejkoľvek inej webovej stránky spoločnosti HGV alebo obsahu sa riadia a budú vykladané v súlade s maďarským právom s výnimkou zákona OSN o predaji, bez ohľadu na akékoľvek kolízne ustanovenia. Súhlasíte s jedinou a výlučnou jurisdikciou a miestom konania Krajského súdu Peštianskej župy v Maďarsku v prípade akéhokoľvek sporu akéhokoľvek druhu vyplývajúceho z týchto Podmienok používania, Zásad ochrany osobných údajov HGV, vášho používania Webovej stránky, akejkoľvek inej webovej stránky HGV alebo Obsahu alebo s nimi súvisiaceho.

Posledná revízia: 06.10.2022
Autorské práva HGV. Všetky práva vyhradené

Nároky na porušenie autorských práv

Oznámenia DMCA

HGV rešpektuje práva duševného vlastníctva iných a žiadame našich používateľov, aby robili to isté. HGV môže podľa vlastného uváženia pozastaviť prístup alebo zrušiť účty používateľov, ktorí porušujú práva duševného vlastníctva iných.

Ak sa domnievate, že vaše dielo bolo na webovej stránke HGV skopírované spôsobom, ktorý predstavuje porušenie práv, poskytnite, prosím, nasledujúce informácie zástupcovi HGV pre autorské práva.

Kontakt HGV

Zástupcu HGV pre autorské práva pre oznámenia o nárokoch na porušenie autorských práv na tejto webovej stránke alebo v súvislosti s ňou (ďalej len “oznámenia”) môžete kontaktovať buď zaslaním e-mailu na adresu copyright@dpf-filter.com, alebo zaslaním listu na adresu: HGV Parts s.r.o. Letistna 5662, Dunajská Streda SK 929 01 Slovakia

Predloženie oznámenia

Aby bolo Oznámenie účinné, musí obsahovať nasledujúce údaje:

 1. Fyzický alebo elektronický podpis osoby oprávnenej konať v mene majiteľa výlučného práva, ktoré je údajne porušené (“sťažujúca sa strana”);
 2. Identifikáciu diela chráneného autorským právom, ktoré bolo údajne porušené, alebo ak sa jedno oznámenie vzťahuje na viacero diel chránených autorským právom na jednej internetovej stránke, reprezentatívny zoznam takýchto diel na tejto stránke;
 3. Identifikácia materiálu, o ktorom sa tvrdí, že porušuje autorské práva alebo je predmetom činnosti porušujúcej autorské práva, a ktorý sa má odstrániť alebo ku ktorému sa má znemožniť prístup, a informácie primerane postačujúce na to, aby spoločnosť HGV mohla tento materiál nájsť;
 4. Informácie dostatočne postačujúce na to, aby HGV mohla kontaktovať sťažujúcu sa stranu, ako napríklad adresu, telefónne číslo a, ak je k dispozícii, adresu elektronickej pošty, na ktorej možno kontaktovať sťažujúcu sa stranu;
 5. Vyhlásenie, že strana podávajúca sťažnosť je v dobrej viere presvedčená, že použitie materiálu spôsobom, na ktorý sa sťažuje, nie je povolené vlastníkom autorských práv, jeho zástupcom alebo zákonom; a
 6. Vyhlásenie, že informácie v oznámení sú presné, a pod trestom krivej prísahy, že žalujúca strana je oprávnená konať v mene vlastníka výhradného práva, ktoré je údajne porušené.

Prijatie oznámenia

Po prijatí písomného oznámenia obsahujúceho informácie uvedené v bodoch 1 až 6:

 1. HGV odstráni alebo znemožní prístup k materiálu, ktorý údajne porušuje práva;
 2. HGV zašle písomné oznámenie takémuto údajnému porušovateľovi (“údajný porušovateľ”);
 3. HGV podnikne primerané kroky na okamžité oznámenie údajnému porušovateľovi, že odstránila alebo znemožnila prístup k materiálu.

Protioznámenie

Údajný porušovateľ môže predložiť protioznámenie, aby spochybnil tvrdenie o údajnom porušení. Aby bolo protioznámenie účinné, musí byť písomným oznámením poskytnutým zástupcovi HGV pre autorské práva, ktoré obsahuje v podstate nasledujúce informácie:

 1. fyzický alebo elektronický podpis údajného porušovateľa;
 2. Identifikáciu materiálu, ktorý bol odstránený alebo ku ktorému bol zakázaný prístup, a miesto, na ktorom sa materiál objavil pred jeho odstránením alebo zakázaním prístupu k nemu;
 3. Vyhlásenie pod trestom krivej prísahy, že údajný porušovateľ je v dobrej viere presvedčený, že materiál bol odstránený alebo znemožnený v dôsledku omylu alebo nesprávnej identifikácie materiálu, ktorý mal byť odstránený alebo znemožnený;
 4. Meno, adresa a telefónne číslo údajného porušovateľa a vyhlásenie, že údajný porušovateľ súhlasí s jurisdikciou federálneho okresného súdu pre súdny obvod, v ktorom sa nachádza adresa údajného porušovateľa, alebo ak sa adresa údajného porušovateľa nachádza mimo Spojených štátov, pre akýkoľvek súdny obvod, v ktorom sa HGV môže nachádzať, a že údajný porušovateľ prijme doručenie súdneho konania od osoby, ktorá poskytla oznámenie, alebo od zástupcu tejto osoby.

Prijatie protioznámenia

Po prijatí protioznámenia, ktoré obsahuje informácie uvedené v bodoch a) až b) vyššie:

 1. HGV bezodkladne poskytne žalujúcej strane kópiu protioznámenia;
 2. HGV bude informovať stranu podávajúcu sťažnosť, že nahradí odstránený materiál alebo prestane znemožňovať prístup k nemu do desiatich (10) pracovných dní;
 3. HGV nahradí odstránený materiál alebo prestane znemožňovať prístup k nemu do desiatich (10) až štrnástich (14) pracovných dní od prijatia protioznámenia za predpokladu, že zástupca HGV pre autorské práva nedostal od sťažujúcej sa strany oznámenie, že bola podaná žaloba, ktorou sa požaduje súdny príkaz na zabránenie údajnému porušovateľovi v činnosti porušujúcej práva v súvislosti s materiálom v sieti alebo systéme HGV.