Informace podle § 5 TMG:
HGV Parts s.r.o.
Letistna 5662, Dunajská Streda SK 929 01 Slovensko.
Tel: +421 (911) 286 337 E-mail: info@tdpf-filter.com

Ředitelé s výhradní plnou mocí k zastupování:

Hostitelská společnost: Google Ireland Limited (Registration number: 368047/VAT number: IE6388047V), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4. Ireland.

Společnost HGV Parts s.r.o. (dále jen “HGV”) provozuje jednotlivé webové stránky (dále jen “stránky”), které odkazují na tyto Podmínky používání, aby poskytly online přístup k informacím o společnosti HGV a o službách a příležitostech, které poskytujeme.

Přístupem na stránky a jejich používáním vyjadřujete souhlas s těmito Podmínkami používání.

Společnost HGV si vyhrazuje právo tyto Podmínky používání kdykoli změnit, aniž by vás na to předem upozornila. Používání Stránek po jakékoli takové změně představuje váš souhlas s dodržováním těchto Podmínek používání v upraveném znění a s jejich závazností. Datum poslední revize těchto Podmínek používání je uvedeno níže.

1. Povolené používání Stránek

Stránky a informace, spisy, obrázky a/nebo jiná díla, která na Stránkách uvidíte, uslyšíte nebo se s nimi jinak setkáte (jednotlivě nebo společně dále jen “Obsah”), smíte používat výhradně pro své nekomerční, osobní účely a/nebo za účelem seznámení se s produkty a službami HGV, a to výhradně v souladu s těmito Podmínkami používání.

2. Zakázané používání Stránek

Přístupem na Stránky souhlasíte s tím, že nebudete:

 • Stránky nebudete používat v rozporu s těmito Podmínkami používání;
 • Kopírovat, upravovat, vytvářet odvozená díla, zpětně analyzovat nebo zpětně sestavovat Stránky, ani se jinak pokoušet odhalit jakýkoli zdrojový kód, ani to neumožníte žádné třetí straně;
 • prodávat, převádět, poskytovat sublicence, distribuovat, komerčně využívat, poskytovat zástavní právo nebo jinak převádět jakákoli práva k Obsahu nebo Službě nebo je jakýmkoli způsobem zpřístupňovat třetí straně;
 • Používat nebo spouštět jakýkoli automatizovaný systém, mimo jiné včetně “robotů”, “pavouků” nebo “offline čteček”, který přistupuje ke Stránkám způsobem, který v daném časovém období odešle na servery HGV více zpráv s požadavky, než může člověk za stejné období rozumně vytvořit pomocí běžného on-line webového prohlížeče;
 • používat Stránky způsobem, který poškozuje, znemožňuje, nadměrně zatěžuje nebo zhoršuje fungování jakékoli webové stránky HGV nebo narušuje používání a užívání Stránek jinou stranou;
 • zrcadlit nebo rámovat Stránky nebo jejich části na jiných webových stránkách nebo stránkách.
 • Pokoušet se získat neoprávněný přístup ke Stránkám;
 • přistupovat na Stránky jiným způsobem než prostřednictvím rozhraní, které HGV poskytuje pro přístup na Stránky;
 • používat Stránky k jakémukoli účelu nebo jakýmkoli způsobem, který je nezákonný nebo zakázaný touto Smlouvou.

Jakékoli neoprávněné použití jakéhokoli Obsahu nebo Stránek může porušovat patentové právo, autorská práva, ochranné známky a další zákony.

3. Autorská práva a ochranné známky

Stránky jsou založeny na patentované technologii HGV a obsahují obsah. Stránky jsou chráněny příslušnými zákony o duševním vlastnictví a dalšími zákony, včetně zákonů o ochranných známkách a autorských právech. Stránky, včetně všech práv duševního vlastnictví na Stránkách, patří a jsou majetkem společnosti HGV nebo jejích případných poskytovatelů licence. Společnost HGV vlastní a zachovává veškerá autorská práva k Obsahu. S výjimkou případů, kdy je to na Stránkách výslovně povoleno, pokud jde o určitý Obsah, nesmí být Obsah kopírován, reprodukován, upravován, publikován, nahráván, zveřejňován, přenášen, předváděn nebo distribuován jakýmkoli způsobem a vy souhlasíte s tím, že nebudete Obsah ani Stránky jako celek nebo jeho část jakýmkoli způsobem upravovat, pronajímat, půjčovat, půjčovat, prodávat, distribuovat, přenášet, vysílat ani vytvářet odvozená díla na jejich základě. dpf-filter.com, loga a další značky, které HGV čas od času používá, jsou ochrannými známkami a majetkem HGV. Vzhled, uspořádání, barevné schéma a design stránek dpf-filter.com jsou chráněnou obchodní značkou. Společnost HGV může používat a zapracovávat do stránek nebo služby HGV jakékoliv návrhy nebo jinou zpětnou vazbu, kterou jí poskytnete, bez nároku na odměnu nebo podmínky.

4. Informace a materiály, které zveřejníte nebo poskytnete

Prohlašujete, že máte veškerá práva, vlastnické právo a podíl na materiálech, které zveřejníte na Stránkách nebo poskytnete HGV (“Materiály”), včetně mimo jiné jakéhokoli souhlasu, oprávnění, uvolnění, povolení nebo licence od jakékoli třetí strany (jako je mimo jiné jakékoli uvolnění související s právy na soukromí nebo publicitu), které jsou nezbytné k tomu, abyste mohli Materiály poskytnout, zveřejnit, nahrát, vložit nebo odeslat, a že zveřejněním takových Materiálů neporušujete ani nepředstavujete porušení jakéhokoli patentu, autorských práv, ochranné známky, obchodního tajemství, práva na soukromí, práva na publicitu, morálních práv nebo jiného práva duševního vlastnictví uznávaného jakoukoli platnou jurisdikcí jakékoli osoby nebo subjektu, ani jinak nepředstavujete porušení jakékoli dohody s jakoukoli jinou osobou nebo subjektem. Dále prohlašujete a zaručujete, že jste tím, za koho se vydáváte, že jste o sobě neposkytli smyšlené, nepravdivé nebo nepřesné informace a že všechny informace obsažené ve zveřejněných materiálech jsou pravdivé a jsou vaším vlastním dílem nebo dílem, které jste oprávněni poskytnout, a že zveřejněné materiály neobsahují žádné výhružné, obtěžující, pomlouvačné, nepravdivé, hanlivé, urážlivé, obscénní nebo pornografické materiály ani jiné materiály, které by porušovaly jakýkoli jiný platný zákon nebo předpis. Souhlasíte s tím, že nebudete vědomě a s úmyslem podvést poskytovat podstatné a zavádějící informace. Prohlašujete a zaručujete, že vámi poskytnuté materiály neporušují tyto Podmínky používání.

5. Odkazy na webové stránky třetích stran

Odkazy na webových stránkách třetích stran nebo informace jsou na těchto stránkách poskytovány výhradně pro vaše pohodlí. Pokud tyto odkazy použijete, opustíte Stránky. Tyto odkazy nepředstavují ani neznamenají podporu, sponzorství nebo doporučení třetí strany, webových stránek třetí strany nebo informací na nich obsažených ze strany HGV. Společnost HGV neodpovídá za dostupnost takových webových stránek. HGV neodpovídá za takové webové stránky ani za jejich obsah. Pokud použijete odkazy na webové stránky přidružených společností nebo poskytovatelů služeb HGV, opustíte tyto stránky a budete podléhat podmínkám používání a zásadám ochrany osobních údajů platným pro tyto webové stránky.

6. Stahování souborů

Společnost HGV nemůže zaručit a nezaručuje, že soubory dostupné ke stažení prostřednictvím Stránek nebudou napadeny softwarovými viry nebo jiným škodlivým počítačovým kódem, soubory nebo programy.

7. Odmítnutí odpovědnosti; omezení odpovědnosti

SPOLEČNOST HGV A JEJÍ POSKYTOVATELÉ SLUŽEB, POSKYTOVATELÉ LICENCÍ A DODAVATELÉ NEPOSKYTUJÍ ŽÁDNÁ PROHLÁŠENÍ O VHODNOSTI, SPOLEHLIVOSTI, DOSTUPNOSTI, VČASNOSTI, BEZPEČNOSTI NEBO PŘESNOSTI STRÁNEK NEBO OBSAHU PRO JAKÝKOLI ÚČEL. V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU POVOLENÉM PŘÍSLUŠNÝMI ZÁKONY JSOU VŠECHNY TYTO INFORMACE, SOFTWARE, SLUŽBY A SOUVISEJÍCÍ GRAFIKA POSKYTOVÁNY “TAK, JAK JSOU”, BEZ JAKÝCHKOLI ZÁRUK NEBO PODMÍNEK. SPOLEČNOST HGV A JEJÍ POSKYTOVATELÉ SLUŽEB, POSKYTOVATELÉ LICENCÍ A DODAVATELÉ SE TÍMTO ZŘÍKAJÍ VŠECH ZÁRUK A PODMÍNEK JAKÉHOKOLI DRUHU TÝKAJÍCÍCH SE TĚCHTO STRÁNEK A OBSAHU, VČETNĚ VŠECH PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK NEBO PODMÍNEK PRODEJNOSTI, VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL, VLASTNICTVÍ A NEPORUŠOVÁNÍ PRÁV. ŽÁDNÉ PROHLÁŠENÍ NEBO INFORMACE, AŤ UŽ ÚSTNÍ NEBO PÍSEMNÉ, ZÍSKANÉ OD SPOLEČNOSTI HGV JAKÝMKOLI ZPŮSOBEM NEBO ZPŮSOBEM NEZAKLÁDAJÍ ŽÁDNOU ZÁRUKU, KTERÁ NENÍ VÝSLOVNĚ A EXPLICITNĚ UVEDENA V TÉTO SMLOUVĚ. OBSAH MŮŽE OBSAHOVAT NEPŘESNOSTI NEBO TYPOGRAFICKÉ CHYBY.

V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU POVOLENÉM PLATNÝMI ZÁKONY SPOLEČNOST HGV A JEJÍ POSKYTOVATELÉ SLUŽEB, POSKYTOVATELÉ LICENCÍ NEBO DODAVATELÉ V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NENESOU ODPOVĚDNOST ZA JAKÉKOLI PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, SANKČNĚ NAHRAZOVANÉ, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNÍ, NÁSLEDNÉ, EXEMPLÁRNÍ NEBO JINÉ DRUHY ŠKOD, MIMO JINÉ VČETNĚ ŠKOD ZA POKRYTÍ NEBO ZTRÁTU POUŽÍVÁNÍ, DAT, PŘÍJMŮ NEBO ZISKŮ, KTERÉ VZNIKLY V DŮSLEDKU POUŽÍVÁNÍ NEBO VÝKONU STRÁNEK NEBO S NIMI JAKKOLI SOUVISEJÍ, SE ZPOŽDĚNÍM NEBO NEMOŽNOSTÍ POUŽÍVAT STRÁNKY, NEBO ZA JAKÝKOLI OBSAH, NEBO JINAK VYPLÝVAJÍCÍ Z POUŽÍVÁNÍ STRÁNEK, AŤ UŽ NA ZÁKLADĚ SMLOUVY, DELIKTU, NEDBALOSTI, PŘÍSNÉ ODPOVĚDNOSTI, NEDOSAŽENÍ ZÁKLADNÍHO ÚČELU JAKÉHOKOLI OMEZENÉHO PROSTŘEDKU NÁPRAVY, NEBO JINAK, A TO I V PŘÍPADĚ, ŽE SPOLEČNOST HGV NEBO KTERÝKOLI Z DODAVATELŮ SPOLEČNOSTI HGV BYL NA MOŽNOST VZNIKU ŠKODY UPOZORNĚN. PROTOŽE NĚKTERÉ STÁTY / JURISDIKCE NEUMOŽŇUJÍ VYLOUČENÍ NEBO OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI ZA NÁSLEDNÉ NEBO NÁHODNÉ ŠKODY, VÝŠE UVEDENÉ OMEZENÍ SE NA VÁS NEMUSÍ VZTAHOVAT.

POKUD SE BEZ OHLEDU NA OSTATNÍ PODMÍNKY TÉTO SMLOUVY ZJISTÍ, ŽE SPOLEČNOST HGV NESE VŮČI VÁM NEBO JAKÉKOLI TŘETÍ STRANĚ ODPOVĚDNOST ZA JAKOUKOLI ZTRÁTU, ŠKODU NEBO ÚJMU, SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE CELKOVÁ ODPOVĚDNOST SPOLEČNOSTI HGV A JEJÍCH VEDOUCÍCH PRACOVNÍKŮ, ŘEDITELŮ, MANAŽERŮ, ZAMĚSTNANCŮ, PŘIDRUŽENÝCH SPOLEČNOSTÍ, ZÁSTUPCŮ, SMLUVNÍCH PARTNERŮ, POSKYTOVATELŮ SLUŽEB, POSKYTOVATELŮ LICENCÍ NEBO DODAVATELŮ JE VE VŠECH PŘÍPADECH OMEZENA NA STO DOLARŮ.

8. Odškodnění

Chápete a souhlasíte s tím, že jste osobně zodpovědní za své chování na stránkách. Souhlasíte s tím, že společnost HGV, její mateřské společnosti, dceřiné společnosti, přidružené společnosti, společné podniky, obchodní partnery, poskytovatele licencí, zaměstnance, zástupce a poskytovatele informací třetích stran odškodníte, ochráníte a zbavíte odpovědnosti za veškeré nároky, ztráty, výdaje, škody a náklady (mimo jiné včetně přímých, náhodných, následných, příkladných a nepřímých škod) a přiměřených poplatků za právní zastoupení, které vzniknou v důsledku vašeho používání, zneužívání nebo nemožnosti používat Stránky nebo Obsah nebo v důsledku jakéhokoli porušení těchto Podmínek používání z vaší strany.

9. Ochrana osobních údajů

Vaše používání Stránek se řídí Zásadami ochrany osobních údajů společnosti HGV, které jsou k dispozici v zápatí našich stránek.

10. Obecná ustanovení

 1. Úplná dohoda / bez zřeknutí se práva. Tyto Podmínky používání představují úplnou dohodu stran ohledně předmětu těchto Podmínek. Žádné zřeknutí se ze strany HGV jakéhokoli porušení nebo nedodržení těchto podmínek nebude považováno za zřeknutí se jakéhokoli předchozího nebo následného porušení nebo nedodržení.
 2. Oprava chyb a nepřesností. Obsah může obsahovat typografické chyby nebo jiné chyby či nepřesnosti a nemusí být úplný nebo aktuální. Společnost HGV si proto vyhrazuje právo opravit jakékoli chyby, nepřesnosti nebo opomenutí a kdykoli změnit nebo aktualizovat Obsah bez předchozího upozornění. Společnost HGV však nezaručuje, že jakékoli chyby, nepřesnosti nebo opomenutí budou opraveny.
 3. Vymáhání práva / volba práva / volba fóra. Pokud bude jakákoli část těchto Podmínek používání určena příslušným soudem jako neplatná nebo nevymahatelná, nebude to mít vliv na žádné jiné ustanovení těchto Podmínek používání, které zůstávají v plné platnosti a účinnosti. Veškeré spory týkající se těchto Podmínek použití, Zásad ochrany osobních údajů HGV, vašeho používání Stránek, jakýchkoli jiných webových stránek HGV nebo Obsahu se řídí a budou vykládány v souladu s maďarským právem s výjimkou prodejního práva OSN, bez ohledu na jakákoli kolizní ustanovení. Souhlasíte s tím, že v případě jakéhokoli sporu jakéhokoli druhu vyplývajícího z těchto Podmínek používání, Zásad ochrany osobních údajů HGV, vašeho používání Stránek, jakýchkoli jiných webových stránek HGV nebo Obsahu nebo s nimi souvisejícího bude jedinou a výlučnou soudní příslušností a místem konání Krajský soud Pešťské župy v Maďarsku.

Poslední revize: 06.10.2022
Copyright HGV. Všechna práva vyhrazena

Nároky na porušení autorských práv

Oznámení DMCA

Společnost HGV respektuje práva duševního vlastnictví ostatních a žádáme své uživatele, aby činili totéž. Společnost HGV může podle vlastního uvážení pozastavit přístup nebo zrušit účty uživatelů, kteří porušují práva duševního vlastnictví jiných osob.

Pokud se domníváte, že vaše dílo bylo na webových stránkách HGV zkopírováno způsobem, který představuje porušení práv, poskytněte prosím následující informace zástupci HGV pro autorská práva.

Kontakt HGV

Zástupce HGV pro autorská práva pro oznámení nároků na porušení autorských práv na těchto webových stránkách nebo v souvislosti s nimi (dále jen “oznámení”) lze kontaktovat buď zasláním e-mailu na adresu copyright@dpf-filter.com, nebo zasláním dopisu na adresu: HGV Parts s.r.o. Letistna 5662, Dunajská Streda SK 929 01 Slovakia

Předložení oznámení

Aby bylo Oznámení účinné, musí obsahovat následující údaje:

 1. Fyzický nebo elektronický podpis osoby oprávněné jednat jménem vlastníka výlučného práva, které je údajně porušeno (“Stěžující si strana”);
 2. Identifikaci díla chráněného autorským právem, které bylo údajně porušeno, nebo pokud se jedno oznámení týká více děl chráněných autorským právem na jedné internetové stránce, reprezentativní seznam těchto děl na této stránce;
 3. Identifikace materiálu, který údajně porušuje autorská práva nebo je předmětem činnosti porušující autorská práva a který má být odstraněn nebo k němuž má být znemožněn přístup, a informace přiměřeně dostačující k tomu, aby společnost HGV mohla tento materiál vyhledat;
 4. Informace přiměřeně dostačující k tomu, aby společnost HGV mohla kontaktovat stěžující si stranu, jako je adresa, telefonní číslo, a pokud je k dispozici, adresa elektronické pošty, na které lze stěžující si stranu kontaktovat;
 5. Prohlášení, že strana podávající stížnost je v dobré víře přesvědčena, že použití materiálu způsobem, na který si stěžuje, není povoleno vlastníkem autorských práv, jeho zástupcem nebo zákonem; a
 6. Prohlášení, že informace v oznámení jsou přesné, a pod trestem křivé přísahy, že strana podávající stížnost je oprávněna jednat jménem vlastníka výhradního práva, které je údajně porušeno.

Přijetí oznámení

Po obdržení písemného oznámení obsahujícího informace uvedené v bodech 1 až 6:

 1. HGV odstraní nebo znemožní přístup k materiálu, který údajně porušuje autorská práva;
 2. HGV předá písemné oznámení takovému údajnému porušovateli (“údajný porušovatel”);
 3. Společnost HGV podnikne přiměřené kroky k tomu, aby údajného porušovatele neprodleně informovala o tom, že materiál odstranila nebo k němu znemožnila přístup.

Protioznámení

Údajný porušovatel může podat protinávrh, aby zpochybnil tvrzení o údajném porušení práv. Aby bylo protioznámení účinné, musí být písemným sdělením poskytnutým zástupci HGV pro autorská práva, které obsahuje v podstatě následující údaje:

 1. fyzický nebo elektronický podpis údajného porušovatele;
 2. Identifikaci materiálu, který byl odstraněn nebo ke kterému byl znemožněn přístup, a místo, na kterém se materiál objevil před tím, než byl odstraněn nebo k němu byl znemožněn přístup;
 3. Prohlášení pod trestem křivé přísahy, že údajný porušovatel je v dobré víře přesvědčen, že materiál byl odstraněn nebo znemožněn v důsledku omylu nebo nesprávné identifikace materiálu, který měl být odstraněn nebo znemožněn;
 4. Jméno, adresa a telefonní číslo údajného porušovatele a prohlášení, že údajný porušovatel souhlasí s jurisdikcí federálního okresního soudu pro soudní obvod, v němž se nachází adresa údajného porušovatele, nebo pokud se adresa údajného porušovatele nachází mimo území Spojených států, pro jakýkoli soudní obvod, v němž se nachází HGV, a že údajný porušovatel přijme doručení soudního řízení od osoby, která poskytla oznámení, nebo od zástupce této osoby.

Přijetí protioznámení

Po obdržení protioznámení obsahujícího informace uvedené v bodech (a) až (b) výše:

 1. HGV neprodleně poskytne žalující straně kopii protioznámení;
 2. HGV informuje stranu podávající stížnost, že do deseti (10) pracovních dnů nahradí odstraněný materiál nebo k němu přestane znemožňovat přístup;
 3. HGV nahradí odstraněný materiál nebo přestane znemožňovat přístup k němu do deseti (10) až čtrnácti (14) pracovních dnů po obdržení protioznámení, pokud zástupce HGV pro autorská práva neobdržel od stěžující si strany oznámení, že byla podána žaloba, která požaduje soudní příkaz k omezení údajného porušovatele práv v činnosti porušující autorská práva týkající se materiálu v síti nebo systému HGV.